Erasmia the Martyr

Erasmia the Martyr Icon

AP-9580

Saint Erasmia, Martyr. Orthodox Byzantine style Icon. Eikon St Erasmia. Mounted Icon Print. Size: 20 x 26 cm

Price: £16.99

We're very sorry but Pilgrim Gifts requires Javascript.
Please enable javascript to use this site without issue.